PL eng

Regulamin1. Korzystanie z usług Fitness Klubu Multifit możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się i akceptacji niniejszego Regulaminu.

2. Fitness Klub Multifit świadczy głównie usługi z zakresu rekreacji ruchowej (zajęcia na siłowni, zajęcia typu aerobik, Pilates, joga, itp.) oraz usługi dodatkowe (sauna, solarium, inne).

3. Podstawą do korzystania z Fitness Klubu Multifit jest posiadanie aktualnego, opłaconego (wg obowiązującego cennika) karnetu wstępu lub wstępu jednorazowego.

4. Karnety wstępu są imienne i nie mogą być przekazywane osobie trzeciej.

5. Korzystający z usług Fitness Klubu Multifit oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz do korzystania z innych usług wymienionych w pkt. 2 i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

6. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

7. Wejście na zajęcia ruchowe możliwe jest tylko w stroju sportowym i czystym, zmienionym obuwiu sportowym (ewentualnie boso na zajęcia Pilates / jogi). Osoby nie mające odpowiedniego stroju, a zwłaszcza sportowego obuwia, mogą zostać poproszone o opuszczenie Fitness Klubu Multifit, pomimo ważnego karnetu wstępu, ze względu na ich bezpieczeństwo. W takiej sytuacji koszt karnetu nie zostaje zwrócony.

8. Fitness Klub Multifit nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w obiekcie (w szatniach, szafkach i w innych pomieszczeniach na terenie obiektu).

9. Zabrania się pozostawiania rzeczy w szafkach po opuszczeniu Fitness Klubu Multifit.

10. Pracownicy Fitness Klubu Multifit odmówią wstępu do obiektu osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

11. Na terenie Fitness Klubu Multifit obowiązuję zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów, a na terenie sal treningowych zakaz spożywania napojów ze szklanych butelek.

12. W celu bezpieczeństwa nie powinno się żuć gumy w trakcie treningu.

13. Karnet na siłownię (nie dotyczy karnetu na zajęcia grupowe: aerobik, Pilates, joga, itp.), może zostać zawieszony na okres co najmniej 1 tygodnia pod warunkiem, że taka potrzeba zostanie zgłoszona na recepcji przed zawieszeniem karnetu, a karnet pozostawiony w Klubie Fitness Multifit.

14. Niewykorzystane zajęcia z aerobiku i innych form aktywności ruchowej (za wyjątkiem siłowni) mogą być zrealizowane w innym terminie w trakcie ważności karnetu. Warunkiem odrobienia zajęć jest dysponowanie wolnymi miejscami w grupie.
15. Rezerwacja zajęć ruchowych (aerobik, Pilates, joga) wraz z opłatą za następny miesiąc następuje do 26-go bieżącego miesiąca. Do 26-go bieżącego miesiąca w rezerwacji dotychczasowych zajęć na kolejny miesiąc pierwszeństwo mają osoby, które do tych grup uczęszczają. Po tym terminie zapisywane będą inne chętne osoby.

16. Karnet miesięczny na aerobik liczy się od 1 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

17. W przypadku rezygnacji z zajęć wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

18. Zagubienie karnetu i wystawienie kolejnego lub zgubienie kluczyka do szafki łączy się z opłatą w wysokości 10 zł.

19. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna.

20. Osoby poniżej 15 roku życia mogą korzystać ze sprzętu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej lub instruktora.

21. Wszystkie urządzenia w Fitness Klubie Multifit mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

22. Wykonywanie ćwiczeń na urządzeniach odbywa się po zapoznaniu się z ich działaniem na podstawie instrukcji lub instruktarzu pracowników Multifit. Przed treningiem w celu uniknięcia kontuzji zalecane jest wykonanie rozgrzewki.

23. Instruktorzy mają obowiązek prezentacji działania sprzętu i udzielenia informacji o zasadach bezpiecznego treningu.

24. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na urządzeniach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie usterki czy uszkodzenia należy zgłaszać instruktorowi lub na recepcji.

25. Ćwiczenia z większym obciążeniem powinny być wykonywane przy asekuracji drugiej osoby.

26. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować stanowisko (wilgotny od potu sprzęt wytrzeć ręcznikiem) tak, by kolejna osoba mogła bez przeszkód z niego korzystać. Używane sztangi, sztangielki, talerze i inny sprzęt należy odnieść na miejsce.

27. Fitness Klub Multifit nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.

28. Fitness Klub Multifit jest zamknięty w wybrane święta.

29. Skargi i wnioski należy składać do pracowników Fitness Klubu Multifit lub bezpośrednio do właściciela.

30. Klienci Fitness Klubu Multifit moją prawo do nieodpłatnego wprowadzenia raz w miesiącu trzech Gości. Gościem nie może być osoba, która wcześniej korzystała z usług Fitness Klubu Multifit.

31. Za zniszczenie urządzenia lub inne szkody odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która ich dokonała.

32. Fitness Klub Multifit jest obiektem monitorowanym.

33. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów.

34. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Fitness Klubu Multifit.

35. Fitness Klub Multifit zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Informacja o zmianie regulaminu zostanie zamieszczona na www.multifit.com.pl. Wykupienie karnetu po dniu zamieszczenia informacji będzie równoznaczne z zapoznaniem się z nowym regulaminem i jego akceptacją.

36. Klient Fitness Klubu Multifit wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przy rejestracji.


Hosting: Szu.pl